آدرس‌ها

فرم نیازهای اساسی گلاسر(دانلود)

نمونه تست طرحواره‌ها: روان سیگما  یا خانه توانگری

پست اپلیکیشن‌های خودمراقبتی

سایت شخصی من

توضیحات و خرید کتاب سفر به انتهای دنیا – جودی لین اندرسون با ترجمه من (آرزو ویشکا)

 کانال تلگرامی‌رادیو کهن الگو

 سایت خودشناس برای تست کهن الگوها 

(صرفا پیشنهادیه و می‌تونین هر سایت دیگه ای مثل بنیاد فرهنگ زندگی، تست و تایپ و…  تست بدین)

گودریدز من

توییتر من

پینترست من

کانال تلگرام دانشگاه آرزو ویشکا