آدرس ها

فرم نیازهای اساسی گلاسر(دانلود)

نمونه تست طرحواره ها: روان سیگما  یا خانه توانگری

پست اپلیکیشن های خودمراقبتی

سایت شخصی من

توضیحات و خرید کتاب سفر به انتهای دنیا – جودی لین اندرسون با ترجمه من (آرزو ویشکا)

 کانال تلگرامی رادیو کهن الگو

 سایت خودشناس برای تست کهن الگوها 

(صرفا پیشنهادیه و می تونین هر سایت دیگه ای مثل بنیاد فرهنگ زندگی، تست و تایپ و…  تست بدین)

گودریدز من

توییتر من

پینترست من

کانال تلگرام دانشگاه آرزو ویشکا